Ambulanse

VW Amarok Ambulanse

Ny og innovativ ambulanse bygget på VW Amarok. Dette er ambulansen som er valgt av HINAS i kategorien ambulanse under 3500kg med 4WD.